0629023951 marjet@buropit.nl
Selecteer een pagina

Buro PiT

Algemene voorwaarden 

   Buro PiT

De kleine lettertjes. Ook belangrijk.

Bij het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel luidt: 77730607 te Gooi en Eemland.

Coaching kosten

 • De coachtarieven voor individuele cliënten zijn BTW vrij. Zij vallen onder Leersessies en zijn niet BTW plichtig. Wel kunnen hier, wanneer er op locatie gewerkt wordt, nog reis-, verblijfs- en materiaalkosten bijkomen.
 • Trainingen aan organisaties en bedrijven zijn wel BTW onderhevig. Te noemen 21% BTW.  De declaraties zijn gebaseerd op nacalculatie, n.a.v. werkelijk bestede uren.
 • Voorstellen en offertes zijn, gerekend vanaf dagtekening, 1 maand geldig. Eventuele additionele ondersteuning en overleg wordt op basis van uurtarief gedeclareerd.
 • Bij de kostenraming gaan we ervan uit dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in de offerteopzet. Hiervoor is het vereist dat de noodzakelijke afspraken met functionarissen/medewerkers werkelijk op tijd gemaakt kunnen worden.
 • Na ondertekening van de opdrachtbevestiging zal voor aanvang van de coachopdracht een factuur gestuurd worden door buro PIT Training&Coaching aan de opdrachtgever.
 • Betaling door de opdrachtgever aan Buro PIT Training & Coaching, dient te geschieden conform op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij afwezigheid van deze voorwaarden dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Trainingskosten

 • Alle prijzen en tarieven zijn zonder BTW, maar wel BTW-plichtig te weten 21%. Exclusief reis-, verblijfs-, materiaal- en eventuele vertaalkosten. De declaraties zijn gebaseerd op nacalculatie, n.a.v. werkelijk bestede uren.
 • Voorstellen en offertes zijn, gerekend vanaf dagtekening 1 maand geldig. Eventuele additionele ondersteuning en overleg wordt op basis van uurtarief gedeclareerd.
 • Bij de kostenraming gaan we ervan uit dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in de offerteopzet. Hiervoor is het vereist dat de noodzakelijke afspraken met functionarissen/medewerkers werkelijk op tijd gemaakt kunnen worden.
 • Na ondertekening van de opdrachtbevestiging zal voor aanvang van de opdracht, een voor-facturatie plaatsvinden van 50% van het totaalbedrag van de offerte. Gedurende het traject volgt een tweede factuur voor de andere 50% van het totaal bedrag. Na afloop van het traject volgt een eindafrekening voor de eventueel gemaakte extra kosten, zoals reiskosten en onvoorziene onkosten.
 • Indien noodzakelijk houdt Buro PIT Training & Coaching, zich het recht voor om gedurende de uitvoering van de opdracht, zonder verplichte melding naar de opdrachtgever 10% van het geoffreerde bedrag te overschrijden.
 • Betaling door de opdrachtgever aan Buro PIT Training & Coaching, dient te geschieden conform op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij afwezigheid van deze voorwaarden dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

Voorzieningen

 • Wanneer mensen namens Buro PIT Training & Coaching ten kantore van de opdrachtgever werkzaamheden gaan verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor deze mensen in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werk, interview of vergaderruimte zorg dragen. Tevens vallen hier faciliteiten als telefoon, datacommunicatiemiddelen etc. onder.
 • Alle kosten betreffende voorzieningen rond trainingen en workshops, zoals hotelaccommodatie, consumpties, maaltijden, overnachtingen en dergelijke zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Annuleringskosten

 • Bij reservering van data voor trainingen, coaching, workshops, interviews, etc. zijn deze data in de agenda’s geblokkeerd.
 • Bij annulering van data binnen 6 weken voor datum wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van data binnen 4 weken voor datum wordt 100% van de kosten doorberekend.

Vertrouwelijke informatie

 • Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij.
 • Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen nemen om deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Beëindiging

 • Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Buro PIT Training & Coaching nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die door Buro PIT Training & Coaching voor de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het gebied van ontbinding direct opeisbaar.